เสียงคำสอนเรื่อง อุทิศตนเพื่อธรรม โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๑ จาก ๕)

เสียงคำสอนเรื่อง อุทิศตนเพื่อธรรม โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๒ จาก ๕)

เสียงคำสอนเรื่อง อุทิศตนเพื่อธรรม โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๓ จาก ๕)

เสียงคำสอนเรื่อง อุทิศตนเพื่อธรรม โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๔ จาก ๕)

เสียงคำสอนเรื่อง อุทิศตนเพื่อธรรม โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๕ จาก ๕)