เสียงคำสอนเรื่อง การตัดสินใจ โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๕ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๑ จาก ๔)

เสียงคำสอนเรื่อง การตัดสินใจ โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๕ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๒ จาก ๔)

เสียงคำสอนเรื่อง การตัดสินใจ โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๕ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๓ จาก ๔)

เสียงคำสอนเรื่อง การตัดสินใจ โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๕ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๔ จาก ๔)