เสียงคำสอนเรื่อง พื้นฐานดีมีกำไร โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๑ จาก ๔)

เสียงคำสอนเรื่อง พื้นฐานดีมีกำไร โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๒ จาก ๔)

เสียงคำสอนเรื่อง พื้นฐานดีมีกำไร โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๓ จาก ๔)

เสียงคำสอนเรื่อง พื้นฐานดีมีกำไร โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๔ จาก ๔)