เสียงคำสอนเรื่อง ชีวิตมีค่า โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๑ จาก ๓)

 เสียงคำสอนเรื่อง ชีวิตมีค่า โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙(ส่วนที่ ๒ จาก ๓)

เสียงคำสอนเรื่อง ชีวิตมีค่า โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ สอนเมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๕๔๙(ส่วนที่ ๓ จาก ๓)